• Zwroty i reklamacje

 1. Konsument, który w sklepie internetowym zawarł umowę sprzedaży produktu może odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej.
 2. Terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży produktu wygasa po upływie 14 dni od objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy umowa sprzedaży obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części, dla pozostałych umów, w tym umów o świadczenie usług dodatkowych – od dnia ich zawarcia.
 3. Uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży produktu może zostać zrealizowane przez konsumenta poprzez przesłanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu na adres: Wolumen Sp. z o.o. (z dopiskiem :Sklep internetowy), Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, lub na adres e-mail: sklep@hipermax.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży produktu usługodawca zwraca wszystkie otrzymane od konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez usługodawcę towarów), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym usługodawca został poinformowany o decyzji konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 5. Usługodawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia usługodawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Towar należy odesłać lub przekazać na adres: Wolumen Sp. z o.o. (z dopiskiem: Sklep internetowy), ul. Bartycka 26 budynek 48, 00-716 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym konsument poinformował usługodawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru, który ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru w wysokości: dla towarów o wadze do 30 kg do 40 zł, a dla towarów o wadze ponad 30 kg do 200 zł, z zastrzeżeniem, że w przypadku towarów ponadgabarytowych (np. pomp ciepła) wysokość ww. kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę 700-1000 zł.
 8. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Jeżeli konsument zażądał rozpoczęcia świadczenia usług dodatkowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży produktu zobowiązany jest do uiszczenia ich ceny proporcjonalnie do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował usługodawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 10. W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy sprzedaży wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez usługodawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z usługodawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych powyżej. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, przedsiębiorca informuje tę osobę o odstąpieniu przez konsumenta od umowy sprzedaży produktu.

Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług dodatkowych, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę dodatkową, za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów i/lub usług dodatkowych;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta i służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której konsument wyraźnie żądał, aby usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy sprzedaży przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.

Standardowa gwarancja liczy się od daty zakupu sprzętu i obejmuje urządzenia posiadające wadę produkcyjną, z wyłączeniem wad spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem. Okres trwania gwarancji jest określony w karcie gwarancyjnej Towaru. Jeżeli gwarant nie wskazał okresu lub innego czasu jej trwania są to dwa lata liczone od daty wydania Towaru. Produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są gwarancją producentów i dystrybutorów. W okresie gwarancji problemy techniczne rozpatrywane są przez autoryzowane serwisy producentów i dystrybutorów, których adresy znajdują się na ich stronach internetowych lub na kartach gwarancyjnych.

Sprzedawca przekazuje reklamacje do wyżej wymienionych producentów i dystrybutorów. Klient może zgłosić reklamację bezpośrednio u producenta lub dystrybutora sprzętu, co skraca czas realizacji reklamacji. Przedsiębiorcom (klient nie będący konsumentem) przysługuje 1 rok rękojmi za wady fizyczne zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

W celu zgłoszenia reklamacji za pośrednictwem sklepu internetowego Hipermax.pl należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta:

 • e-mailem: sklep@klimaoutlet.pl lub telefonicznie: +48 881 780 780
 • wypełnić formularz reklamacji (www.hipermax.pl/reklamacje)
 • odesłać reklamowany produkt na adres wskazany przez sprzedawcę po przyjęciu zgłoszenia reklamacyjnego (może to być serwis producenta)

Paczka z powinna zawierać:

 • reklamowany produkt zabezpieczony przed uszkodzeniem w transporcie
 • wypełniony formularz reklamacji (pozwala na szybszą identyfikację paczki)
 • kartę gwarancyjną (jeśli była dołączona do produktu; dotyczy głównie sprzętu elektronicznego)
 • kopię dowodu zakupu

Klient wysyła reklamowany towar na własny koszt. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

Gwarancja rozszerzona również liczy się od daty zakupu sprzętu i obejmuje urządzenia posiadające wadę produkcyjną, z wyłączeniem wad spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem. Okres trwania gwarancji jest określony w karcie gwarancyjnej Towaru zwykle jest to 36 lub nawet 60 miesięcy jednak jest on uwarunkowany dodatkowymi kosztami (np. przeglądy klimatyzatora co 6 miesięcy). Produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są gwarancją producentów i dystrybutorów. W okresie gwarancji problemy techniczne rozpatrywane są przez autoryzowane serwisy producentów i dystrybutorów, których adresy znajdują się na ich stronach internetowych lub na kartach gwarancyjnych.

Sprzedawca przekazuje reklamacje do wyżej wymienionych producentów i dystrybutorów. Klient może zgłosić reklamację bezpośrednio u producenta lub dystrybutora sprzętu, co skraca czas realizacji reklamacji.

W celu zgłoszenia reklamacji za pośrednictwem sklepu internetowego Hipermax.pl należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta:

 • e-mailem: sklep@klimaoutlet.pl lub telefonicznie: +48 881 780 780
 • wypełnić formularz reklamacji (www.hipermax.pl/reklamacje)
 • odesłać reklamowany produkt na adres wskazany przez sprzedawcę po przyjęciu zgłoszenia reklamacyjnego (może to być serwis producenta)

Paczka z powinna zawierać:

 • reklamowany produkt zabezpieczony przed uszkodzeniem w transporcie
 • wypełniony formularz reklamacji (pozwala na szybszą identyfikację paczki)
 • kartę gwarancyjną (jeśli była dołączona do produktu; dotyczy głównie sprzętu elektronicznego)
 • kopię dowodu zakupu

Klient wysyła reklamowany towar na własny koszt. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

Gwarancja door-to-door (D2D - od drzwi do drzwi) jest to sposób realizacji naprawy urządzenia przez serwis gwarancyjny producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera i nadawany do serwisu w celu stwierdzenia wady i dokonania naprawy, a następnie jest odsyłany pod podany w zgłoszeniu reklamacyjnym adres użytkownika sprzętu na koszt gwaranta.

W przypadku korzystania z gwarancji D2D należy najpierw skontaktować się z autoryzowanym serwisem producenta w celu ustalenia szczegółów potrzebnych do realizacji zgłoszenia, a następnie należy przygotować urządzenie do odbioru przez kuriera (paczka musi być dokładnie zabezpieczona).

Niektórzy producenci realizują również naprawy w ramach gwarancji door-to-door na miejscu w domu klienta.